36 Verzen

De 36 Verzen.

De 36 Verzen zijn richtlijnen voor het juist beoefenen van Ba Gua Zhang. Deze richtlijnen in versvorm worden, samen met de 48 Methoden, beschouwd als de Klassieke Werken van de Ba Gua Zhang traditie. Ze worden toegeschreven aan Dong Haichuan, hoewel het aannemelijker is te vooronderstellen, zoals het geval is met vele zogenaamde klassieke werken, dat de opeenvolgende generaties Ba Gua Zhang meesters elk hun eigen bijdrage hebben geleverd. Versvormen werden in het verleden vaak toegepast om het onthouden te vergemakkelijken voor de analfabete en ongeschoolde leerlingen. In eerste instantie werden zij alleen verspreid, als geheime kennis, onder de zogenaamde binnen-deur leerlingen. Kennis die noodzakelijk wordt geacht om een gevorderde, diepere en hogere beoefening van Ba Gua Zhang mogelijk te maken. Vanaf de derdegeneratie lijndragers, generatie Men Baozhen en Ma Gui, werden de klassieke werken meer en meer aan alle leerlingen doorgegeven, zodat de klassieke werken van Ba Gua Zhang zich onder een breed publiek konden verspreiden.

Deze weergave van de 36 Verzen is overgenomen uit het boek The Whirling Circles of Ba Gua Zhang, 2007, Frank Allen en Tina Chunna Zhang. Ik heb er voor gekozen om de verzen direct, in het Engels, over te nemen uit het boek. Tina Chunna Zhang is een Chinese en men kan er dus op vertrouwen dat de Engelse vertaling een correcte weergave is van de oorspronkelijk Chinese tekst. Een verdere vertaling naar het Nederlands zou mogelijk kunnen leiden tot een onjuiste weergave van de oorspronkelijke Chinese tekst. Bovendien kan men de kennis van de Engelse taal tegenwoordig steeds meer als algemeen verworven kennis beschouwen, en ga ik er dan ook van uit dat de Engelse weergave niet als hinderlijk ervaren zal worden.

Tina Chunna Zhang en Frank Allen zijn beoefenaars van de Cheng stijl Ba Gua Zhang, leerlingen van grootmeester Liu Jing Ru. Gezien het herhaaldelijk verwijzen naar en het beschrijven van de Draken Palm, is het aannemelijk te veronderstellen dat de 36 Verzen voornamelijk binnen de Cheng stijl werden doorgegeven en verder ontwikkeld. De Cheng stijl Ba Gua Zhang heeft zich volledig gericht op de Draak, en de Draken Palm. De Yin stijl Ba Gua Zhang richt zich naast de Draak, harde Draken Palm, tevens op de Leeuw, gesloten harde Ossentong Palm, Feniks of Vuurvogel, open harde Ossentong Palm, Beer, harde Open Palm, Haan, harde Open Palm, Slang, zachte Ossentong Palm, Eenhoorn, open zachte Waterdruppel Palm en Aap, Harde Vuist. Afgezien van dit verschil zijn de richtlijnen, zoals omschreven in de 36 Verzen, voor het juist beoefenen van Ba Gua Zhang, zowel voor de Cheng stijl als de Yin stijl van toepassing.

De 36 Verzen. Richtlijnen voor de juiste beoefening van Ba Gua Zhang.

1 The chest relaxes, the crown of the head lifts up, and the waist sinks, the toes point inward with the steps, the knees are close to each other. The shoulders sink, the elbows drop, and the front palm extends forward, the eyes look through the space between the thumb and the index finger.

2 The rear elbow is folded and in line with the stomach, the palm turns downward and extends forward. The rear palm is below the elbow of the lead arm, both palms coordinate in harmony to become to one whole power.

3 Walking with curved step and straight foot, pushing the millstone is the same motion. Twisting the waist, hips, knees, and feet, with steady steps, watch the surroundings.

– Het cirkel-draaiend lopen wordt hier vergeleken met het duwen van een molensteen. In het verleden duwden de Chinese boeren de ronde molensteen om het graan te vermalen tot meel. Tijdens het duwen van de molensteen liepen de boeren een cirkel, deze manier van stappen komt overeen met het lopen van de cirkel in Ba Gua Zhang.

4 Single-sided skill in practice is not unique, dual-side practices are a good way to train. Change from left to right and right to left, coil the body inward and step backward to find an opening.

– Ba Gua Zhang traint van het begin af aan het lichaam zowel rechts als links, zowel rechtsom als linksom de cirkel en de slag-aanval-combinatie’s lopen. 

5 Turn the foot and the hand simultaneously, the rear hand withdraws when the lead hand turns. Attack and retreat without wondering, like the bow is bent and the arrow is shot.

– De handen en de voeten werken samen, zijn gecoördineerd. Of anders gezegd, onder- en bovenlichaam werken samen, zijn gecoördineerd. Tevens werken de handen onderling samen, als een hand naar voren gaat, gaat de andere hand tegelijkertijd, gecoördineerd, naar achteren, tegengestelde samenwerkende krachten. Zoals het spannen van de boog.

6 Thrusting the palm right below the elbow, the front shoulder becomes the back one. Don’t leave a space and don’t hesitate, step in, between their feet.

7 When the chest is relaxed, the Qi will sink, round the back, drop the shoulders, and extend the arms. When the Qi reaches the Dan Tian, the hips are tucked under to help the Qi circulate, the Qi will flow and the spirit will lift up.

8 Do not sway the body when walking, all depends on the interchange below the knees. The lowest postures keep the knee and hip level, the middle posture also sinks the waist and legs down.

9 Closed mouth, tongue touching the roof of the mouth, inhale and exhale completely through the nose. Use the Hen and Haa sounds when releasing the power, the whole body’s energy rises.

– Hen wordt gebruikt bij verdedigende, yin, bewegingen. Haa wordt gebruikt bij aanvallende, yang, bewegingen. 

10 Stretch the palm and make the Hu Kou round, separate the middle finger and ring finger.  Strike with palm first, then with the wrist bone, relax the shoulders, sink the waist, and use half steps.

– Hu Kou, de mond van de tijger, de ruimte tussen de uitgestrekte en naar buiten gerichte duim en de omhoog wijzende wijsvinger.

11 Advance with knees close and retreat with knees open, lower the body when changing palms and steps. Advance and retreat according to the situation, the key is in the skills of the waist and legs. 

– In Ba Gua Zhang ligt de nadruk op het snel veranderen van richting. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking van het centrum, iliopsoascomplex en heupgewrichten, en de benen van doorslaggevend belang. Chinese martiale kunstenaars hanteren het motto; 70% voetenwerk en 30% handenwerk, noodzakelijk voor een goede aanval en/of verdediging.

12 This palm technique is quite different from others, advance with a step of the front foot first. Retreat by starting to move with the rear foot, step around the opponent’s centre.

13 This palm technique is quite different from others, shoulders move ahead of the striking palm. Backward first, then extended, compress then release for special power.

14 This palm technique is quite different from others, front and rear palms connect in power release. The root moves first and moves out to the fingertips, every technique uses the same method.

15 This palm technique is quite different from others, make a sound to the east before attacking to the west. Point high when striking low, a great skill is to roll pearls upward.  

– Rol de parels naar boven. De energie/kracht komt uit de grond en verplaatst zich intern, golvend en spiralend, naar de handen. Het is geworteld in de voeten, wordt gestuurd vanuit het centrum en tot uitdrukking gebracht in de handen. De parels zijn de gewrichten, het lichaam is de ketting. 

16 Thrusting Palms is a powerfull technique, it wastes time if you don’t walk around the opponent. If he walks to the outside and I walk to the inside, it’s easy to defeat him.

– Drie dwingend duwende palmen, een basis palm techniek, waarbij constant wissellende palm slagen gericht worden op het gezicht van de opponent, om hem te verwarren en te desoriënteren.

17 It’s not skillful enough to use the palm in one dimension in combat, at least two dimensions have to be managed. One crossing and one straight from a triangle hands position, it will easily control a person like embrasing them

18 Attack a taller person low and a shorter person high, stay calm and step around the opponent. Using the waist turning or overturning the body, strong force comes when rotation reaches its utmost. 

19 It’s said that the palm method wins over power and hardness, Master Guo used to mention that softness is hidden power. This secret has been known by some people, the combination of soft and hard is most advantageous.

20 Hard power comes first, with softness hidden inside, soft power appears first, with hard force following. Others think soft power is about the waist and hands, my stepping is additional.

21 When in the extreme, the body has to turn, moving freely without leaving a trace. All changes depend on footwork, the waist moves first in advance or retreat.

22 The spirit is transmitted from the neck bone, the hands move right before turning the neck. Extend the neck for the release of power and relax it for change, like a spiritual dragon linking its head and tail together.

– De draak verbindt het hoofd en de staart. Alvorens energie/kracht te ontladen wordt de nek, net als de rest van het lichaam, samengetrokken, om energie/spanning te verzamelen, waarna, tijdens de ontlading van de energie/spanning, het gehele lichaam, inclusief de nek, naar buiten wordt gericht. De beweging is als het organisch verbinden van staart en hoofd.

23 The shoulder is the root when striking with the palm, but the shoulder’s reach has its limitations. Step the front foot first when advancing, it’s a waste, if the back foot moves first.  

24 Power is released from the tendons and bones, the hardness comes from the bones and softness through the tendons. The big tendon of the heel connects to spine and head, a half step gives extra power.

– Fa Li / Fa Jin; de energie/kracht ontlading start in de voeten, wordt versterkt door de benen, heupen en rug , en verlaat uiteindelijk het lichaam door de palmen en de vingers. 

25 The eyes, hands, waist, and legs reach simultaneously, with real heart, real spirit, and real force. Combination of three reals and four reaches, will defend one’s self and defeat others.

– Vers 25 spreekt over intentie, gevoel voor de opponent, sense of enemy. De three reals verwijst naar de drie interne harmonieën, de harmonie van hart, wilskracht, de harmonie van intentie, yi, en interne energie/kracht, qi en jin.

26 Force should be hard and soft, overly hard or overly soft creates imbalance. Something too hard is easily broken, something too soft is powerless.

27 Soft and hard complement each other, balanced Yin and Yang overcomes difficulties. Softness and hardness are present within the Heaven and Earth Palms, it would be like lifting the sky and turning the earth.

28 It’s a good method when I am soft when he uses hard force, it’s also a good method when I use the hard force and he is soft. When soft and hard meet, the body method makes the victor, footwork solves the dispute.

– Bij gelijke vaardigheden in het gebruik van zacht en hard, geeft in eerste instantie het vaardig gebruik maken van het lichaam, met name het centrum, en in tweede instantie het vaardig gebruik maken van stap-technieken, het voetenwerk, de doorslag.

29 Move the waist and the hips slightly right before moving the step, proper retraction and release would appear magical. Move the foot without moving the waist and hip, the opportunity would disappear in a stiff step.

– Alle bewegingen worden gestuurd vanuit, en beheerst door het centrum, zo ook de stap-technieken, het voetenwerk. Het niet, of niet juist gebruiken van het centrum leidt tot onjuiste en houterige stap-technieken, waardoor mogelijkheden in het gevecht verloren kunnen gaan. 

30 Don’t overextend the step when turning and changing the palm, don’t lift the foot too high above the ground. Observation first, then response, like a fair lady threading a needle.

– Bij een reactie op een aanval is het allereerst van belang om de situatie in een oogwenk juist in te schatten, zodat de reactie passend en afdoende kan zijn. Een lady kan alleen met een kalme geest, met goede ogen en een vaste hand, een zachte draad heel precies door het oog van een naald sturen. 

31 Be calm when dealing with weapons, even if his sword is getting close to you. You can use Hun and Haa sounds for defence, evil never overcomes virtue.

– Moed is de aller belangrijkste factor in een conflict situatie. Moed geeft kalmte, kalmte geeft ontspanning, ontspanning geeft een juiste waarneming en een juiste waarneming leidt tot de juiste actie. 

32 Defense in close distance seems difficult, it’s worse if a fish-intestine sword is present. It’s actually as easy as taking things out of one’s pocket, the secret is distraction.

– Fish-intestine Sword. Tijdens de Lente en Herfst Periode in de Chinese geschiedenis, 722 tot 481 voor Christus, ontdeed prins Wu zich van King Liao, door hem te vermoorden met een klein, zeer scherp zwaard, dat, verstopt in de buik van een vis, in het paleis van de koning was gesmokkeld. Na deze tragedie werd een dergelijk zwaard een Vis Ingewanden Zwaard genoemd. 

33 It is difficult to defend against many attackers, smart strategies are most needed. Finger force can be used instead of a full hand, even a bull fears its horn turned.

– Gebruik intelligente technieken in conflict situaties met meerdere opponenten. Een stier is groot en sterk, maar kan naar de grond gebracht worden door hem bij de hoornen te vatten, en de hoornen ten opzichte van het lichaam te draaien.

34 It’s too dark to see the palms, no fire can be used to see the body. The eyes focus and stare carefull, low posture made the miracle.

– In slecht verlichte, of donkere omgevingen, is het raadzaam vanuit lage posities te vechten. De opponenten worden zichtbaar tegen het licht van de sterren en de maan.

35 On those snowy, icy, and rainy days, when stepping forward, the foot should have the toes pointed inward. Don’t pivot the foot on the ground, avoid bumpy and uneven surfaces.

36 It is important to have a strong spirit in combat, brilliant spirit makes the senses of the eyes and ears more intensified. Even if the opponent’s hands are as fast as a bird, I can hear the ants singing as loud as the roaring of tigers and dragons. 

– Het laatste vers bespreekt het belang van een sterke geest, een sterk martiaal bewustzijn. Een sterke geest, een sterk bewustzijn, een verhoogde intentie, of sense of enemy, verhoogt de sensitiviteit van de ogen en de oren, waardoor het mogelijk wordt sneller waar te nemen en te handelen dan de opponent. Een eigenschap die niet alleen van belang is tijdens conflict situaties, doch ook tijdens het trainen van Ba Gua Zhang. Als het martiaal bewustzijn ontbreekt, resulteert dat in een lage kwaliteit van training, waarbij er geen werkelijke verbinding is tussen geest en lichaam, bewustzijn en beweging.